Sr.Num.NamePhoto
1.Mrs.Baby Sharma (P.G.T.Chemistry)
2.Mrs. Manpreet Kaur (P.G.T.Hindi)
3.Mrs.Pushpalata (P.G.T.Biology)
4.Mrs.Sunita Bharti (P.G.T.English)
5.Mr.Omveer Gangwar (P.G.T. Physics)